Đầu tư và hợp tác

Mục tiêu của Nestlé Health Science chính là phát triển các liệu pháp dinh dưỡng để thay đổi cách mọi người tiếp

cận việc quản lý sức khỏe. Trong bối cảnh này, Nestlé Health Science đã có một số thương vụ sáp nhập, đầu tư và

hợp tác.